Chuyên mục: Cây Thuốc Quý

Bán Hạ Nam

Bán Hạ Nam Tên khác: Cây chóc, chóc chuột, nam tinh, bán hạ ba thùy [...]

Bạch Hoa Xà Thiết Thảo

BẠCH HOA XÀ THIỆT THẢO Tên khác: Cỏ lưỡi rắn hoa trắng Tên khoa học: [...]

Bạch Đồng Nữ

BẠCH ĐỒNG NỮ Tên khác: Mò Trắng, Mò mâm xôi, Bấn trắng Tên khoa học: [...]

Bách Bộ

BÁCH BỘ – BÁCH KHOA ĐÔNG Y DƯỢC Tên khác: Củ ba mươi, dây đẹt [...]

Bạc Hà

Wafer cake sweet roll cheesecake ice cream gingerbread sweet. Wafer gingerbread apple pie cotton candy [...]